Bodemgeschiktheidsbeoordeling

Indien u zich afvraagt of de bodem en waterhuishouding van uw perceel wel optimaal is en tegen welk rendement er verbeteringsmogelijkheden zijn kunnen wij dit voor u analyseren. Ook indien u een andere gebruiksvorm (teelt) overweegt en twijfelt aan de geschiktheid van uw perceel hiervoor, kunnen wij helderheid geven.
Wij richten ons daarbij primair op de fysische bodemgeschiktheid omdat aanpassing daarvan in de praktijk kostbaar is en lang niet altijd rendabel of zelfs mogelijk. De biochemische bodemvruchtbaarheid (bemestingstoestand) is veelal op korte termijn en tegen relatief gering kosten op peil te brengen: de biologische bodemvruchtbaarheid (gewenst bodemleven) is bij een bestaande teelt of vegetatie (bij een verantwoord middelengebruik) zelden een probleem en volgt bij veranderend bodemgebruik gewoonlijk van nature binnen enkele jaren.
Aspecten waarop de fysische bodemgeschiktheid wordt beoordeeld zijn: grondwaterstandsfluctuatie, ontwateringsbasis, ontwateringsintensiteit, verkruimelbaarheid, draagkracht, vroegheid, oogstzekerheid (lengte groeiseizoen), gevoeligheid voor interne slemp en oppervlakkige slemp, stuifgevoeligheid, windvastheid, vorstgevoeligheid, helling en kavelvorm, en voor grasland de herinzaaifrequentie.
Indien gewenst wordt ook op bodemverontreiniging beoordeeld (fytotoxiciteit, overschrijding van warenwet- en diervoedernormen van oogstprodukten en risico’s voor landbouwhuisdiergezondheid).

Voor land- en tuinbouw wordt de beoordeling ook kwantitatatief bedrijfseconomisch uitgedrukt in de vorm van het veeljarig gemiddelde saldo (opbrengst oogstprodukt minus teeltgerelateerde kosten in euro’s/ha) en daarmee ook het rendement van verbeteringsmogelijkheden.