Grondverbetering: profielingrepen

Indien uit een knelpuntonderzoek (wateroverlast of droogteprobleem) of bij een bodemgeschiktheidbeoordeling gebleken is dat de bodemopbouw storingen vertoont kunnen wij een grondverbeteringsadvies geven. Let wel: met grondverbetering bedoelen wij geen bemestingsadvies maar verbetering van het bodemprofiel zoals het opfheffen van storingen in bodemlagen die de wortelgroei of water- en luchthuishouding ernstig beperken; het verlichten van de bovengrond voor een betere verkruimelbaarheid of het verzwaren ervan voor een mindere slempgevoeligheid; het bezanden van veengronden voor een betere draagkracht, etc. Ons advies richt zich op het meest geschikte wertuig, werkdiepte, uitvoeringstijdstip, nabehandeling, en een kosten/rendementindicatie.