Verdroging

Onder verdroging wordt meestal verstaan: stilstand of zelfs afsterven van de bovenrgondse vegetatie door onvoldoende vochtopname door de plantenwortels (fysieke verdroging). Natuurterreinbeheerders bedoelen met verdroging vaak het wegvallen van de aanreiking van grondwater met een specifieke samenstelling naar de plantenwortels (biochemische verdroging).

Verdroging kan in principe 2 oorzaken hebben: onvoldoende bewortelbaarheid van de bodem (bodemverdichting, verzuring, bodemverontreiniging, verzilting) en een te diep wegzakkende grondwaterstand. Dit kan door natuurlijke oorzaken worden veroorzaakt (geohydrologie, weer en klimaat) en door menselijke ingrepen: grondwaterwinningen en te sterke ontwatering van het perceel of de omgeving.

Wij kunnen de oorzaak van verdroging vaststellen en op basis daarvan passende maatregelen adviseren. Afhankelijk van de oorzaak lopen deze uiteen van grondverbetering, aanleg van een hydrologische bufferzone, aanpassing van het drainage- of sloot-ontwateringssysteem, aanleg van een infiltratiesysteem of beregening, en soms ook met een aangepast bemestingsadvies.